การขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2560 (งบลงทุน) ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2559-2562 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ สพป.นม.3 2558 แผนปฏิบัติการ สพป.นม.3 ปี 2558 นโยบาย สพฐ. ปี 2558 นโยบาย สพฐ. ปี 2559 แผนปฏิบัติการ สพฐ. ปี 2558 แผนปฏิบัติการ สพฐ. ปี 2559 แผนปฏิบัติการ สพป.นม.3 ปี 2559 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558